Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

W związku z prowadzonym dochodzeniem z art. 299 §1 KK (pranie pieniędzy) przez Centralne Biuro Śledcze Policji, śledczy zabezpieczyli dokumentację księgową, historię rachunków bankowych, akty notarialne oraz inne dokumenty dotyczące działalności spółki „A”. Właściciele spółki „A”, działali zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym.

W toku postępowania zwrócono się do biegłych z Biura Ekspertyz Sądowych o wydanie opinii, która miałaby na celu udzielenie odpowiedzi dotyczących:

  • kondycji finansowej spółki „A” w latach 2006 – 2010,
  • wyprowadzenia majątku lub jego uszczuplenia ze spółki „A” do spółki „B”, wykazania czy doszło do działania na szkodę spółki „A”,
  • ustalenia, czy w latach 2006 – 2014 osoby powiązane ze spółką wykonywały działania przyczyniające się do uszczuplenia majątku spółki „A”.

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz szczegółowych ustaleń uzyskano odpowiedź na wszystkie postawione pytania.

Biegli w oparciu o dane pochodzące ze sprawozdań finansowych oraz inne zabezpieczone przez Policję dowody ustalili, że w analizowanym okresie spółka „A” posiadała płynność finansową i nie miała problemów z bieżącym regulowaniem zobowiązań, co więcej w latach 2007 – 2008 została zarejestrowana nadpłynność. Na podstawie dogłębnej analizy dokumentacji wykazano także, że osoby powiązane ze spółką „A” dokonywały wypłat gotówkowych z rachunków bankowych spółki oraz  przelewały środki na rachunki osobiste, rzędu kilkuset milionów złotych oraz kilkudziesięciu tysięcy  euro.

Powyższe ustalenia pozwoliły na stwierdzenie, że działalność spółki nie była takich rozmiarów, na jaką wskazywały zabezpieczone dokumenty oraz zapisy w księgach rachunkowych. Poddano tym samym w  wątpliwość transakcje sprzedaży do firmy zagranicznej, która w ciągu kilku dni przelewała środki za wystawiane faktury. Uzyskane informacje stały się podstawą do stwierdzenia, że działalność spółki „A” mogła być wykorzystana do procederu prania pieniędzy, polegającym na wprowadzeniu do legalnego obrotu środków pieniężnych pochodzących z nielegalnych źródeł.