Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

W związku z prowadzonym przez Prokuraturę dochodzeniem w sprawie o czyn z art. 286 §1 KK (przestępstwa przeciwko mieniu) przeciwko spółce deweloperskiej „M”, której działania doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nabywców lokali mieszkalnych (inwestycji realizowanej przez spółkę) do Departamentu Księgowości Śledczej Biura Ekspertyz Sądowych trafiły zabezpieczone w tej sprawie dokumenty.

Opinia miała na celu ustalenie, czy operacje finansowe w latach 2010 – 2012 środkami pieniężnymi spółki przebiegały prawidłowo oraz czy działania podejmowane przez zarząd spółki miały charakter racjonalny oraz uzasadniony.

Po szczegółowej analizie akt sprawy oraz dostępnej dokumentacji biegli wystąpili o dodatkowe zabezpieczenie:

  • wypisu aktu notarialnego, dotyczącego przeniesienia ZCP (zorganizowana część spółki) ze spółki „M” do spółki „D”, co było kluczowym dokumentem pozwalającym na ustalenie „formalnych” warunków transakcji,
  • wykazu dzienników, kont ksiąg głównych i pomocniczych z ich nazwami spółki „M”, co pozwoliło na zweryfikowanie, jak faktycznie dokonywano ewidencji księgowej poszczególnych operacji, czy księgowania te były poprawne pod kątem prawa bilansowego,
  • wykazu operacji na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych spółki „M” za lata 2010 – 2012. Zgodnie z art. 13 ust. 6 Ustawy o Rachunkowości, jednostka powinna wydrukować, bądź zapisać na trwałym nośniku powyższe informacje. Uzyskanie tych danych pozwoliło na weryfikację, czy zapisy w księgach spółki mają odzwierciedlenie w istniejących dokumentach oraz czy dokumenty, na podstawie których dokonano zapisów w księgach rachunkowych, spełniały definicje dowodu księgowego i były sprawdzane, prowadzone rzetelnie oraz na bieżąco.

Dla celów opinii dokonano analizy prawidłowości sposobu ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych, charakterystycznego dla działalności deweloperskiej, przyjętych zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w oparciu o zapisy Ustawy o Rachunkowości.

W oparciu o dokonane analizy udzielono odpowiedzi na pytania z postanowienia. Opinia wykazała, że dokumentacja finansowo – księgowa spółki „M” prowadzona była zgodnie z wymogami Ustawy
o Rachunkowości, jednak dane w dokumentacji sprawozdawczej były nierzeczywiste. Bilans oraz rachunek zysków spółki za 2010 r. nie odzwierciedlał jej rzeczywistej sytuacji majątkowo – finansowej, między innymi ze względu na nieuwzględnienie w dokumentacji zmian stanów w aktywach obrotowych oraz zobowiązaniach bieżących, związanych z przeniesieniem ZCP  umową zawartą w dniu 23.06.2016r. pomiędzy spółką „M” a „D”.