Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Jak sprawdzić czy podpis jest prawdziwy?

Aby sprawdzić autentyczność podpisu, należy przeprowadzić badania porównawcze, zestawiając podpis kwestionowany z innymi podpisami danej osoby, występującymi na materiale porównawczym.

Jak sprawdzić czy dokument jest prawdziwy?

Aby sprawdzić autentyczność dokumentu (takiego jak np.: testament, umowa), należy poddać go kompleksowym badaniom, polegającym na zestawieniu zapisów tekstowych i podpisów na dokumencie z materiałem porównawczym wytworzonym przez jego autora oraz przeanalizować dokument pod kątem występowania charakterystycznych cech mogących świadczyć o jego podrobieniu lub przerobieniu.

Czy można ustalić autora anonimu?

Aby ustalić autora anonimu, należy przedłożyć do badań porównawczych pisma ręcznego materiał, pochodzący od osoby podejrzanej o jego sporządzenie. W przypadku anonimów sporządzonych w formie wydruku, należy przedłożyć materiał porównawczy w postaci innych dokumentów wytworzonych na tym urządzeniu.

Na czym polega badanie grafologiczne oraz badanie dokumentów?

W zakresie badania pisma ręcznego, najczęściej wykorzystywaną metodą jest metoda graficzno-porównawcza, polegająca na wyodrębnieniu najbardziej charakterystycznych cech w obrębie zapisów i podpisów kwestionowanych i zestawieniu ich z cechami pisma w materiale porównawczym. W celu stwierdzenia autentyczności dokumentów wykorzystywane są natomiast badania fizyko-chemiczne i optyczne umożliwiające wykrycie śladów ingerencji w podłoże dokumentu oraz znajdującą się na nim treść.

Kto sprawdza wiarygodność podpisu oraz autentyczność dokumentów?

Osoba wykonująca badania, powinna posiadać doświadczenie w tym temacie, poparte wiedzą specjalistyczną w zakresie analizy pisma ręcznego i dokumentów. W Naszej instytucji, taka analiza przeprowadzana jest przez doświadczonych ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu badania pisma ręcznego i dokumentów, wpisanych na listę biegłych sądowych.

Więcej informacji o pracy biegłych.

Biegli z Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie odpowiadali na pytania internautów w serwisie wykop.pl.

Można zapoznać się z treścią AMA.