Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Lublin, dn. 29.04.2017 r.

Informacja o uzyskaniu dofinansowania RPLU.03.07.00-06-0226/16-00

Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie otrzymało dofinansowanie projektu w ramach działania 3.7 RPO WL 2014-2020. Realizowany projekt „Wprowadzenie nowych usług i produktów dotyczących identyfikacji osób na podstawie wizerunku oraz głosu w laboratoriach BES oraz powstanie laboratorium mobilnego” o wartości 904.200,00 zł.

Lublin, dn. 25.11.2016 r.

Zaproszenie do złożenia oferty (sygn. postępowania u Zamawiającego 1-RPLU.03.07.00-06-0226/16)

Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wprowadzenie nowych usług i produktów dotyczących identyfikacji osób na podstawie wizerunku oraz głosu w laboratoriach BES oraz powstanie laboratorium mobilnego”.
Wybór wykonawcy będzie odbywał się według procedury zasady konkurencyjności, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje w załączniku - w formacie pdf.

Treść zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia na komputery i oprogramowanie nr 1-RPLU.03.07.00-06-0226/16