Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

LUBLIN, DN. 21.12.2022 R.

Zakup i wdrożenie rozwiązań cyfrowych wraz z niezbędnym sprzętem, umożliwiających zaoferowanie nowej usługi oraz cyfryzację i automatyzację procesów opiniowania, zarządzania materiałem dowodowym oraz organizacji pracy biegłych, drogą do zwiększenia odporności Biura Ekspertyz Sądowych sp. z o.o. na czynniki losowe, w tym epidemie.

Opis projektu:

Projekt dotyczył zakupu gotowego oprogramowania wraz z koniecznym do jego działania sprzętem oraz wdrożenia ich w działalności Biura Ekspertyz Sądowych. Zakupywane rozwiązanie informatyczne przyczynia się do zwiększenia odporności Biura Ekspertyz Sądowych sp. z o.o. na skutki pandemii COVID19 oraz przyszłych podobnych kryzysów, poprzez następujące innowacje procesowe:

1. Procesy związane z obsługą klienta, tj. pozyskanie – pierwsze spotkanie, przygotowanie oferty.

2. Proces organizacji pracy i zasobów w przedsiębiorstwie, czyli przygotowanie umów i aneksów do umów w pracy z biegłymi, harmonogramowanie ich prac, zarządzanie materiałami dowodowymi.

3. Procesy związane ze świadczeniem usług, tj. przygotowanie opinii przez biegłych, przekazanie ich do klienta, obsługa posprzedażowa.

Ponadto wdrożona została innowacja produktowa, tj. innowacyjna usługa "Kompleksowa Analiza Sprawy", która będzie możliwa dzięki funkcjonalnościom rozwiązania informatycznego. Nowa usługa umożliwia dywersyfikację portfela klientów.

W ramach projektu zrealizowano 4 zadania:

1. Zakup oprogramowania gotowego,

2. Zakup środków trwałych,

3. Zakup usługi szkoleniowej,

4. Zakup usługi doradczej.

Realizacja projektu, wdrażane innowacje, wpisują się w długoterminowe cele firmy, w tym podnoszenie jej konkurencyjności.

Wartość projektu: 192 600,00 PLN

Wkład UE: 163 710,00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Lublin, dn. 29.04.2017 r.

Informacja o uzyskaniu dofinansowania RPLU.03.07.00-06-0226/16-00

Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie otrzymało dofinansowanie projektu w ramach działania 3.7 RPO WL 2014-2020. Realizowany projekt „Wprowadzenie nowych usług i produktów dotyczących identyfikacji osób na podstawie wizerunku oraz głosu w laboratoriach BES oraz powstanie laboratorium mobilnego” o wartości 904.200,00 zł.

Lublin, dn. 25.11.2016 r.

Zaproszenie do złożenia oferty (sygn. postępowania u Zamawiającego 1-RPLU.03.07.00-06-0226/16)

Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wprowadzenie nowych usług i produktów dotyczących identyfikacji osób na podstawie wizerunku oraz głosu w laboratoriach BES oraz powstanie laboratorium mobilnego”.
Wybór wykonawcy będzie odbywał się według procedury zasady konkurencyjności, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje w załączniku - w formacie pdf.

Treść zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia na komputery i oprogramowanie nr 1-RPLU.03.07.00-06-0226/16