Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Ocena wieku biologicznego osób połączona z analizą informatyczną nośników informacji:

  • ocena filmów i zdjęć pod kątem treści, jakie te obrazy prezentują,
  • ustalenie czy prezentowana zawartość zaliczana jest do kategorii treści pornograficznych,
  • ocena, czy na przedstawionych obrazach znajduje się osoba małoletnia,
  • odzyskiwanie danych i analiza treści zawartych na nośnikach w tym usuniętych,
  • odzyskiwanie i analiza korespondencji oraz przesyłanie zdjęć i nagrań,
  • ustalenia daty i czasu przeglądania treści,
  • ustalenia dotyczące udostępniania kwestionowanych danych.

Takim badaniom podlegają najczęściej materiały w postaci zdjęć i filmów o treści pornograficznej z udziałem osób małoletnich. Oceniamy także treści pornograficzne przedstawiające wytworzony lub przetworzony wizerunek małoletnich uczestniczących w czynności seksualnej.
W swoich analizach wykorzystujemy definicję pornografii wg prof. dr hab. Jarosława Warylewskiego:

Treści pornograficzne to takie treści, które właściwe są przekazowi informacyjnemu, w formie materialnej lub zdematerializowanej i charakteryzują się tym, że przedstawiają w jakiejkolwiek formie autentyczne lub tylko wyobrażone przejawy życia seksualnego człowieka w wymiarze ograniczonym do funkcji fizjologicznych.

Definicję tę uzupełniamy o zapis dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE: Pornografia dziecięca, czyli obrazy przedstawiające niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych oraz inne szczególnie groźne formy niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci.