Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

W związku z prowadzonym przez Prokuraturę śledztwem w sprawie o czyn z art. 296 §2 KK w zw. art. 294 §1 KK (wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym) przeciwko zarządzającym spółką „K”, zabezpieczono dokumenty księgowe spółki w wersji elektronicznej oraz zewnętrzne dyski twarde.

Opinia miała na celu ustalenie:

  • Czy środki pieniężne wydatkowane przez Spółkę znajdowały pokrycie w dokumentacji księgowej, czy zostały one przeznaczone na cele związane z działalnością Spółki, czy rozchody środków finansowych były udokumentowane dowodami źródłowymi?
  • Czy kwoty pobrane tytułem zaliczek z majątku Spółki zostały zwrócone, w jakich terminach, jaki był cel wypłaty tych środków pieniężnych, a w sytuacji, gdy nie zostały zwrócone jakie to były kwoty i przez kogo zostały one pobrane?
  • Czy księgi rachunkowe spółki „K” prowadzone były w sposób rzetelny i prawidłowy, czy odzwierciedlały one rzeczywiście zaistniałe operacje księgowe oraz czy zawierały wszystkie wymagane dane, czy podawane w nich informacje były rzetelne i znajdowały potwierdzenie
    w dowodach źródłowych?
  • Czy w księgach rachunkowych prowadzonych w systemie komputerowym dokonywano poprawek i zmian po zamknięciu poszczególnych okresów rozrachunkowych?

Opinia wymagała zaangażowania zespołu biegłych. Zabezpieczone dyski twarde zostały przekazane biegłym z Laboratorium Informatyki Śledczej BES.

W celu udzielenia odpowiedzi na trzy pierwsze pytania z Postanowienia wykorzystano dane informatyczne zawarte w programie COMARCH Optima ERP. W trakcie procesu opiniowania oparto się na BAZIE 1 z dnia 20 czerwca 2012 roku. Natomiast w celu udzielenia odpowiedzi na ostatnie pytanie z postanowienia wykorzystano opinię z zakresu informatyki śledczej oraz dane informatyczne zawarte w programie COMARCH Optima ERP, opierając się na BAZIE 2 z dnia 5 stycznia 2011 roku.

W oparciu o analizę BAZY 2 COMARCH ERP Optima z 5 stycznia 2011 roku wykazano, że użytkownik posiadający wysoki poziom uprawnień w Programie COMARCH ERP Optima miał możliwość modyfikowania dokumentów źródłowych. W 2011 roku program umożliwiał poprawianie dokumentów jeszcze z 2007 roku, ponieważ dokumenty nie były zatwierdzane, natomiast okresy obrachunkowe (lata 2003 – 2009) nie były zamykane. Niedopełnienie tych obowiązków spowodowało naruszenie art. 12 Ustawy o Rachunkowości.

Całość analizy została zawarta w jednej opinii, którą przekazano organowi zlecającemu.