Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

W związku z prowadzoną przez Sąd sprawą z art. 286 §1 KK (oszustwo) dotyczącą uszczupleń zobowiązań podatkowych poszczególnych podmiotów i osób występujących w sprawie, do Departamentu Księgowości Śledczej BES wpłynęły zabezpieczone dokumenty.

Opinia miała na celu ustalenie, czy wykonywane transakcje były odzwierciedleniem faktycznych zdarzeń gospodarczych oraz udzielenie odpowiedzi na szereg pytań z tym związanych.

W opracowaniu opinii wykorzystano materiały dowodowe znajdujące się w aktach sprawy,  zgromadzone przez Sąd oraz Urzędy Skarbowe. Z dostępnej w aktach sprawy dokumentacji sporządzono zestawienia faktur zakupu i sprzedaży dotyczące firm A, B i C. Wartości uzyskane z tych zestawień porównano z kwotami wskazanymi w deklaracjach VAT – 7. Na podstawie analizy powyższych danych wykazano brak zgodności pomiędzy wartością sprzedaży i zakupu. Wynikała ona z różnic pomiędzy fakturami sprzedaży i zakupu, a wysokością sprzedaży i zakupu wykazaną w deklaracjach VAT, przedłożonych do Urzędu Skarbowego.

W toku procesu opiniowania sporządzono zestawienie syntetyczne, zawierające wartość paliwa zakupionego, a także opracowano schematy dokumentów handlowych nie mających pokrycia w dostawach paliw, schematy dokumentów związanych z handlem paliwem i schematy elementów cen sprzedaży.

W oparciu o wykonane działania biegli wykazali na istnienie zorganizowanego systemu powtarzalnego, fikcyjnego fakturowania sprzedaży tego samego produktu, w zamkniętym łańcuchu firm. Jego celem było uwiarygodnienie prowadzenia działalności gospodarczej umożliwiającej uruchomienia mechanizmu zwrotu podatku VAT w firmie „Z” oraz wprowadzanie do obrotu surowca niewiadomego pochodzenia.

Opinię zawierającą szczegółowe wnioski dotyczące badania dokumentacji, przekazano organowi zlecającemu.