Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

 • przygotowywana w zespołach
 • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
 • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Cyberświat – jak się nie dać podejść złym ludziom?

Cyberświat – jak się nie dać podejść złym ludziom?
Tomasz Sidor / Biuro Ekspertyz Sądowych
Lubelska Akademia WSEI

Szkolenie dotyczyło zagrożeń, jakie najczęściej dotykają młodych ludzi, w Internecie. Jak sam możesz sobie poradzić, na co zwrócić uwagę, kiedy i komu zgłosić incydent, co może policja, co może biegły informatyk, ale również co mogą inne instytucje, które są od wspierania takich osób. Wystąpienie to dotyczyło również phishingu, hejtu, scramu, kradzieży konta, wycieku danych osobowych i wielu innych codziennych zagadnień.

Szkolenie dla Adwokatów

Szkolenie online dla Adwokatów skupionych w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu, przeprowadzone przez Wiceprezesa Biura Ekspertyz Sądowych Tomasza Sidora.

Tematyka szkolenia: "Informatyka śledcza – urządzenia mobilne"

Na szkoleniu była mowa o zagrożeniach, o tym co w sprawach może pójść nie tak, na co uważać i gdzie spotykaliśmy się w zespołach biegłych w Biuro Ekspertyz Sądowych z elementami, mogącymi stanowić problem dla adwokatów. Dotyczyło to spraw zwiazanych ze spoofingiem, modyfikacjami SMS, zmianami w geotagach, podszywaniu się, wyciekach danych i innych cyber-zagrożeniach. Poruszone zostały również aspekty procesu badania dowodu, jakim jest smartfon, a także co powinna zawierać opinia biegłego oraz co można uzyskać z urządzeń mobilnych.

Szkolenie z cyberbezpieczeństwa

Wzajemne wsparcie w przedsięwzięciach i przekazywanie wiedzy to jeden z przykładów dobrze działającej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a uczelniami. W tym konkretnym przypadku wiceprezes Biuro Ekspertyz Sądowych Tomasz Sidor prowadzi wykład z cyberbezpieczeństwa dla przyszłych studentów Lubelska Akademia WSEI.

Szkolenie z zakresu pracy biegłych

Na kolejnym spotkaniu Stowarzyszenia do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych wiceprezes Biura Ekspertyz Sądowych Tomasz Sidor pokazał fragment pracy biegłych. Na przykładzie sprawy dotyczącej fałszywych inwestycji wyjaśniał złożoność takich spraw oraz tego jak artefakty systemowe potrafią opowiedzieć historię użytkowania komputera.

Tomasz Sidor jako biegły sądowy na co dzień przeprowadza analizy zabezpieczonego przez organy ściągania sprzętu i dzieli się wiedzą nt. narzędzi, z których korzysta. Ustalanie faktów, aby opinia powstała i była jednoznaczna, to misterna i koronkowa wręcz praca, bo na końcu jest przecież człowiek, którego ta opinia dotyczy.

Przeprowadzone szkolenia i wykłady.

Szkolenia prowadzone przez biegłych Biura Ekspertyz Sądowych cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Świadczą o tym nie tylko statystyki, ale także odzew ze strony instytucji oraz jednostek im podległych. W tym roku największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia z zakresu księgowości oraz informatyki śledczej.

Poniżej krótki opis kilkunastu ostatnich spotkań.

PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE – KSIĘGOWOŚĆ ŚLEDCZA

We współpracy z Prokuraturą Okręgową w Warszawie zostało przeprowadzone szkolenie dla prokuratorów i asesorów zajmujących się tematyką śledztw gospodarczych.

W szkoleniu przeprowadzonym 10 kwietnia 2017 r. wzięło udział 60 prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz jednostek podległych.
Szkolenie było przeprowadzone przez biegłą z zakresu rachunkowości, finansów i księgowości śledczej z Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie - Magdalenę Bodys i zostało podzielone na dwa główne moduły:
- dowód z dokumentu w sprawie o przestępstwa opisane w rozdziale XXXVI Kodeksu Karnego;
- zakres odpowiedzialności kierownictwa i członków zarządu w różnych typach spółek prawa handlowego.

PROKURATURA OKRĘGOWA W LEGNICY – KSIĘGOWOŚĆ ŚLEDCZA

7 czerwca 2016r. biegła z zakresu rachunkowości, finansów i księgowości śledczej – Magdalena Bodys poprowadziła kolejne szkolenie z zakresu księgowości śledczej. Tym razem w PO w Legnicy poruszony został temat prania „brudnych” pieniędzy.

Dzięki posiadanej wiedzy oraz doświadczeniu biegłej w zakresie postępowań z art. 299 KK (przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu) Prokuratorzy Prokuratur Okręgu Legnickiego mogli poznać aktualne metody wykrywania oraz udowadniania przestępstw, w sprawach związanych z księgowością śledczą.

SĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU – KSIĘGOWOŚĆ ŚLEDCZA I INFORMATYKA ŚLEDCZA

Szkolenie dla Sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku – Wydziału Karnego i Wydziału Gospodarczego, odbyło się pod hasłem księgowości oraz informatyki śledczej. Poprowadziło je dwóch biegłych z Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie. Tematykę księgowości śledczej prezentowała biegła z zakresu  rachunkowości, finansów i księgowości śledczej – Magdalena Bodys. W tej części spotkania zostały poruszone tematy, takie jak:

 • zasady sporządzania opinii z zakresu obrotu gospodarczego,
 • dowód z opinii biegłego w sprawie karnej gospodarczej,
 • poszukiwanie dokumentacji ekonomiczno – finansowej,
 • powtarzające się mechanizmy przestępstw karno – skarbowych,
 • pranie „brudnych” pieniędzy

Natomiast część szkolenia, związaną z obszarem informatyki śledczej, poprowadził biegły sądowy z zakresu informatyki, technik telekomunikacyjnych i analizy zapisów monitoringu przy Sądzie Okręgowym w Lublinie – Tomasz Sidor. Jego tematyka dotyczyła sposobów zabezpieczania dowodów cyfrowych oraz polemiki dowodowej, związanej z oceną opinii biegłych.

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU – KSIĘGOWOŚĆ ŚLEDCZA

W dniach 11-13 kwietnia 2016r. biegła Magdalena Bodys poprowadziła kolejne szkolenie z zakresu Księgowości Śledczej, w którym wzięło udział 47 Policjantów Wydziałów dw. z Przestępczością Gospodarczą.

Jego tematyka dotyczyła zabezpieczania dokumentacji oraz ich znaczenia w dalszym postępowaniu. Biegła z zakresu rachunkowości, finansów i księgowości śledczej zwróciła także uwagę na aspekt powtarzalności określonych mechanizmów w przestępstwach karno – skarbowych. Uczestnicy szkolenia poznali również sposoby postępowania w sytuacji, gdy osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa ukryła lub zniszczyła dokumentację ekonomiczno – finansową.

Dzięki doświadczeniu biegłych z Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie, szkolenie oparte zostało na praktycznej oraz aktualnej wiedzy na temat działań przestępczych.

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE – KSIĘGOWOŚĆ ŚLEDCZA

24 marca 2016r. odbyło się kolejne szkolenie, które poprowadziła nasza biegła z zakresu rachunkowości, finansów i księgowości śledczej. Tym razem Magdalena Bodys szkoliła Policjantów Wydziałów Dochodzeniowo - Śledczego i Przestępczości Gospodarczej z Komendy Wojewódzkiej oraz  Komend Powiatowych Województwa Lubelskiego.

Szkolenie opierało się na trzech głównych blokach tematycznych:

 • rodzaje dokumentów księgowych w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej i ich znaczenie informacyjne,
 • dowód z dokumentu w sprawach o przestępstwa w obrociegospodarczym,
 • poszukiwanie dowodów w sytuacji ukrycia lub zniszczeniadokumentacji finansowej przez osobę podejrzaną.

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY – KSIĘGOWOŚĆ ŚLEDCZA

Szkolenie dla Sędziów Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydziału Karnego i Gospodarczego, odbyło się pod znakiem księgowości śledczej. Biegła z zakresu rachunkowości, finansów i księgowości śledczej - Magdala Bodys zapoznała uczestników z tematyką dokumentu w sprawie o przestępstwa opisane w rozdziale XXXVI Kodeksu Karnego.

Spotkanie zostało podzielone na trzy moduły, które dotyczyły:

 • Poszukiwania dowodów w sytuacji ukrycia/zniszczenia dokumentacjiekonomiczno – finansowej przez osobę podejrzaną,
 • Zasad sporządzania opinii z zakresu obrotu gospodarczego,
 • Polemiki dowodowej z innymi opiniami biegłych (najczęściej popełniane błędy przez organy ścigania w sprawachkarno – gospodarczych)

PROKURATURA OKRĘGOWA W SIERADZU – KSIĘGOWOŚĆ ŚLEDCZA

W szkoleniu organizowanym przez Biuro Ekspertyz Sądowych dla Prokuratury Okręgowej w Sieradzu wzięło udział około 30 osób.

W trakcie trwania szkolenia, prowadząca – biegła Magdalena Bodys, prezentowała uczestnikom sposoby zabezpieczania dokumentacji księgowej przy jednoczesnym wskazaniu na ich znaczenie informacyjne w dalszej pracy z dowodami.

Podczas spotkania została także poruszona tematyka prania „brudnych” pieniędzy, która dotyczyła m.in. określania podmiotów mających związek z procederem, jak i prowadzenia całej analizy przepływu środków pieniężnych.

PROKURATURA OKRĘGOWA WARSZAWA – PRAGA – KSIĘGOWOŚĆ ŚLEDCZA I FONOSKOPIA

Dnia 3 marca 2016r. odbyło się szkolenie z zakresu księgowości śledczej, które poprowadziła biegła Magdalena Bodys.

Szkolenie dotyczące księgowości śledczej zostało podzielone na dwa główne moduły. W pierwszym z nich, uczestnicy mogli zapoznać się z procedurami zabezpieczania dokumentacji, w tym ze znaczeniem dowodowym dokumentów księgowych. Drugi panel dotyczył tematyki dokumentów księgowych oraz ich roli w całym postępowaniu, w sprawie o przestępstwa opisane w XXXVI rozdziale KK.

W tym samym dniu, biegły z zakresu badania odsłuchowego nagrań zakłóconych – Paweł Dejko, poprowadził wykład na temat możliwości identyfikacji osób na podstawie badań fonoskopijnych.

PROKURATURA OKRĘGOWA W KATOWICACH – KSIĘGOWOŚĆ ŚLEDCZA

Cykl roku 2016 otwiera szkolenie prowadzone przez biegłą z zakresu rachunkowości, finansów i księgowości śledczej - Magdalenę Bodys, w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie i skierowane było do Prokuratorów Prokuratur Okręgu Katowickiego.

Jego tematyka dotyczyła sposobów zabezpieczania dokumentacji, znaczenia dowodowego dokumentów księgowych oraz ich wpływu na całe postępowanie związane z obrotem gospodarczym. Podczas spotkania został również poruszony temat prania „brudnych” pieniędzy.

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie - Informatyka Śledcza

Ostatnie szkolenie tego roku za nami. Pan biegły Tomasz Sidor w dniu 24 listopada 2015 roku przeprowadził szkolenie z zakresu Informatyki Śledczej w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie. W szkoleniu udział wzięli prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej, podległych Prokuratur Rejonowych oraz funkcjonariusze Policji z jednostek na terenie Tarnowa i okolic.

Szkolenie podzielone było na dwa bloki tematyczne. W pierwszym nasz biegły prezentował tematykę związaną z szeroko rozumianym tematem śladów cyfrowych, możliwości dowodowych z dowodu elektronicznego oraz omawiał ich słabe i mocne strony. Drugi blok tematyczny dotyczył możliwości identyfikacji osób na podstawie nagrań z monitoringów

Współpraca pomiędzy prowadzącym i słuchaczami przebiegała bardzo dobrze, liczne pytania na koniec potwierdziły aktywny udział wszystkich uczestników, a samo szkolenie zaowocowało możliwością dalszej współpracy.

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie - informatyka śledcza

10 listopada 2015 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się bezpłatne szkolenie zatytułowane: "Dowody w Informatyce Śledczej”. Organizatorem szkolenia było Biuro Ekspertyz Sądowych, a prowadził je przedstawiciel i kierownik Laboratorium Informatyki Śledczej pan Tomasz Sidor - biegły przy Sądzie Okręgowym w Lublinie z zakresu informatyki, technik telekomunikacyjnych i analizy zapisów monitoringu.

Treść prezentacji została specjalnie zmodyfikowana pod potrzeby osób zajmujących się szeroko rozumianą pracą dochodzeniowo-śledczą. W szkoleniu udział wzięło ok. 70 funkcjonariuszy - pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz podległych jednostek z: Lublina, Białej Podlaskiej, Chełma, Krasnegostawu, Kraśnika, Łukowa, Opola Lubelskiego, Radzynia Podlaskiego, Ryk i Świdnika.

Podczas szkolenia omówiono zagadnienia dotyczące dowodów w informatyce śledczej oraz aktualnych możliwości identyfikacji osób na podstawie nagrań video. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał materiały szkoleniowe.

Szkolenie zostało świetnie odebrane przez słuchaczy, zainicjowało szereg dyskusji i zaowocowało wieloma nowymi kontaktami.

Prokuratura Okręgowa w Łodzi, Prokuratura Okręgowa w Katowicach, Prokuratura Okręgowa w Sieradzu - informatyka śledcza

"Dowody w informatyce śledczej" oto temat cyklu szkoleń, jakie mieliśmy okazję przeprowadzić w ostatnich dniach.

Dzień pierwszy: 04.11.2015 r., miejsce: Prokuratura Okręgowa w Łodzi. 25 prokuratorów wzięło udział w szkoleniu z zakresu informatyki śledczej. Słuchacze wykładu pana biegłego Tomasza Sidora z zaangażowaniem uczestniczyli w szkoleniu. Zostało ono bardzo dobrze odebrane.

Dzień drugi: 05.11.2015 r., miejsce: Prokuratura Okręgowa w Katowicach. 46 prokuratorów uczestniczyło w szkoleniu z zakresu informatyki śledczej. Przebiegło w atmosferze skupienia i zainteresowania. Szereg poszkoleniowych dyskusji zarówno w związku z tematem szkolenia jak i z szeroko rozumianego zakresu informatyki śledczej potwierdził zaciekawienie tematem i chęć dalszej kooperacji.

Szkolenie z zakresu Informatyki Śledczej

Dzień trzeci: 06.11.2015 r., miejsce: Prokuratura Okręgowa w Sieradzu. W ostatnim dniu cyklu szkoleń udział wzięło 30 prokuratorów uczestniczyło w szkoleniu z zakresu informatyki śledczej. Szkolenie oceniono jako zrozumiałe, rzeczowe i wnikliwe.

Cały cykl szkoleń zakończył się pomyślnie zarówno dla Uczestników, którzy wynieśli z nich przede wszystkim nowe informacje, jak i dla Prowadzącego - teraz jeszcze bardziej doświadczonego na polu szkoleniowym.

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku - informatyka śledcza i księgowość śledcza

Tym razem zawitaliśmy w progi Prokuratury Okręgowej w Białymstoku z ofertą szkoleniową z zakresu Informatyki Śledczej oraz Księgowości Śledczej. Organizatorem szkolenia był prokurator Adam Kozub, pełniący również funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej. Szkolenie odbyło się w dniach 19 – 20 października 2015 r.
W szkoleniach z zakresu Informatyki Śledczej prowadzonych przez biegłego Tomasza Sidora oraz Księgowości Śledczej prowadzonych przez biegłą Magdalenę Bodys wzięło udział ponad 60 osób, zajmujących się na co dzień przestępczością gospodarczą w tym praniem brudnych pieniędzy oraz mających styczność ze śladami cyfrowymi i dowodami elektronicznymi.
Coraz wymyślniejsze i bardziej skomplikowane metody działań przestępców powodują że konieczne jest opracowywanie nowych technik kryminalistycznych, metod wykrywania i udowadniania przestępstw oraz dzielenie się i propagowanie wiedzy o sposobach działań przestępczych. Ogromna wiedza i doświadczenie biegłych z Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie procentuje w postaci bardzo ciekawych szkoleń opartych na praktycznej i aktualnej wiedzy o nowoczesnych formach działań przestępczych.

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku - informatyka śledcza i księgowość śledcza (kopia)

Szkolenie w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku - prowadzący Tomasz Sidor

Prokuratura Okręgowa w Słupsku - Informatyka Śledcza

Kolejny tydzień, kolejne szkolenie. Tym razem pan biegły Tomasz Sidor gościł w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, gdzie w dniu 15 października 2015 roku prowadził szkolenie z zakresu Informatyki Śledczej. W szkoleniu wzięło udział ponad 20 prokuratorów i kilku funkcjonariuszy żandarmerii wojskowej. Nasz biegły prezentował tematykę związaną z szeroko rozumianym tematem śladów cyfrowych, możliwości dowodowych z dowodu elektronicznego oraz omawiał ich słabe i mocne strony. Szkolenie przebiegło sprawnie i zostało dobrze przyjęte przez uczestników.

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej - księgowość śledcza i informatyka śledcza

Na zaproszenie Pani Katarzyny Kuklis sprawującej kierownictwo nad Prokuraturą Okręgową w Bielsku-Białej biegli z Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie w osobach pani Magdaleny Bodys i pana Tomasza Sidora przeprowadzili dwudniowe szkolenia dla ponad 50 osób - pracowników Prokuratury Okręgowej i podległych Prokuratur Rejonowych.

Szkolenia odbyły się w dniach: 6 - 7 października 2015 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Bielsku - Białej. Dotyczyły one bardzo istotnych z punktu widzenia pracy prokuratorskiej tematów, jakimi są Księgowość Śledcza i Informatyka Śledcza.

Z zakresu księgowości śledczej biegła Magdalena Bodys prezentowała tematykę dotyczącą prania brudnych pieniędzy, sposobów zabezpieczania dokumentacji i znaczenia dowodowego dokumentów księgowych. Natomiast biegły z Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie Tomasz Sidor omawiał tematykę dotyczącą informatyki śledczej posiłkując się przykładami nowoczesnego wykrywania i znaczenia śladów cyfrowych jako dowodów oraz możliwości identyfikacji osób na podstawie nagrań wideo i głosu, czyli sposobami ustalania tożsamości człowieka w oparciu o nagrania z monitoringów i zapisy fonoskopijne.

Szkolenia zostały bardzo dobrze odebrane przez uczestników i ocenione jako zrozumiałe, fachowe i rzetelne, co jest potwierdzeniem wysokich umiejętności i doświadczenia biegłych z Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie, jak również ich sprawności w przekazywaniu wiedzy.

Biuro Ekspertyz Sądowych Szkolenia Przeprowadzone szkolenia i wykłady Przeprowadzone szkolenia i wykłady. Szkolenia prowadzone przez biegłych Biura Ekspertyz Sądowych cieszą się coraz

Dnia 2 października 2015 w Polańczyku miało miejsce wyjazdowe szkolenie dla pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Wzięło w nim udział ponad 30 osób.
Przeprowadziła je Pani Magdalena Bodys - biegła z Biura Ekspertyz Sądowych z zakresu Księgowości Śledczej. Omawiała ona tematykę związaną z szeroko rozumianym pojęciem prania brudnych pieniędzy. Prezentowane informacje dotyczyły zdefiniowania pojęcia "brudnych pieniędzy", sposobów określenia kręgu podmiotów zaangażowanych w proceder, identyfikacji dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia analizy przepływu środków pieniężnych oraz metod jej przeprowadzenia.
Szkolenie przebiegło w naukowej atmosferze, słuchacze opuścili je bogatsi o nową wiedzę i doświadczenie.

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach - identyfikacja osób - monitoring i fonoskopia

15 września 2015 roku dla prokuratorów i asesorów w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach przeprowadził szkolenie kierownik laboratorium informatyki śledczej Biura Ekspertyz Sądowych - Tomasz Sidor. Szkolenie dotyczyło "Możliwości identyfikacji osób na podstawie głosu oraz nagrań z wideo". W czasie kilku godzin zajęć poruszone zostały zagadnienia związane z nowoczesnymi możliwościami w zakresie identyfikacji osób, których wizerunek lub głos zostały zarejestrowane w miejscach popełnienia przestępstw.

Szkolenie dla prokuratorów w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach - prowadzący Tomasz Sidor

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - możliwości identyfikacji osób z zapisów nagrań monitoringów

„Nie tylko biometria – możliwości identyfikacji osób z zapisów nagrań monitoringów” to tytuł wystąpienia teamu z Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie i Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Tomasz Sidor i dr. Dorota Lorkiewicz-Muszyńska w dniach 1-3 czerwca 2015 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na XVIII edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej Technicznym Aspektom Przestępczości Teleinformatycznej poprowadzili wykład poświęcony nowoczesnym metodom identyfikacji sprawców w oparciu o materiały dowodowe z nagrań z monitoringów. Na jednym z przykładów omówili nowoczesną metodykę wykorzystywaną przez interdyscyplinarny zespół biegłych pozwalającą w bardzo wielu przypadkach na ustalenie lub wykluczenie sprawców zdarzeń mając do dyspozycji nagrania bardzo słabej jakości.

Prezentowane podejście i metodyka umożliwia analizę nagrań, które często dotychczas zostawały uznawane za zbyt słabej jakości by na ich podstawie móc dokonać rozpoznania sprawców przestępstw. Cały przedstawiony w czasie konferencji proces analizy i przygotowania materiałów, prowadzący do ustalenia osób znajdujących się na nagraniu, możliwy był dzięki współpracy zespołu biegłych z różnych specjalności.