Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

W ramach ekspertyz z zakresu antropologii wykonujemy następujące badania:

1. Ocena wieku biologicznego

Takim badaniom podlegają najczęściej materiały w postaci zdjęć i filmów o treści pornograficznej z udziałem osób małoletnich. Oceniamy także treści pornograficzne przedstawiające wytworzony lub przetworzony wizerunek małoletnich uczestniczących w czynności seksualnej.
W swoich analizach wykorzystujemy definicję pornografii wg prof. dr hab. Jarosława Warylewskiego:

Treści pornograficzne to takie treści, które właściwe są przekazowi informacyjnemu, w formie materialnej lub zdematerializowanej i charakteryzują się tym, że przedstawiają w jakiejkolwiek formie autentyczne lub tylko wyobrażone przejawy życia seksualnego człowieka w wymiarze ograniczonym do funkcji fizjologicznych.

Definicję tę uzupełniamy o zapis dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE: Pornografia dziecięca, czyli obrazy przedstawiające niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych oraz inne szczególnie groźne formy niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci.

2. Identyfikacja osób z zastosowaniem metodyki antropologicznej

Wykonujemy także analizy wizerunku osób z nagrań monitoringu wizyjnego (CCTV), telefonów komórkowych, ujęć z fotoradarów, zapisów z imprez masowych etc. W ramach badań wykonujemy ocenę cech jakościowych (antroposkopia), mierzalnych (antropometria) oraz biometrii behawioralnej.
Zakres możliwych do przeprowadzenia badań zależy przede wszystkim od jakości dostarczonego materiału dowodowego i wymaga zawsze indywidualnej oceny wstępnej oraz przygotowania odpowiednich materiałów porównawczych.

Antroposkopia to dział zajmujący się opisem cech wyglądu danej osoby. W ramach kompleksowej analizy wykonujemy opis cech twarzy (czyli najbardziej indywidualnej części ciała człowieka), głowy oraz cech dotyczących sylwetki, w tym jej proporcje, budowę konstytucjonalną, ewentualne asymetrie, anomalie, czy deformacje. Oceniamy także biometrię behawioralną, czyli sposób zachowania się danej osoby podczas swobodnego poruszania.
Antropometria swoim zakresem obejmuje cechy mierzalne ciała tj. szacowanie wysokości sylwetki na obrazie oraz możliwe do obliczenia jej proporcje.

Przykład:

Dłonie są bardzo charakterystycznym elementem ciała człowieka. Oprócz odcisków/odbitek linii papilarnych, identyfikacji mogą podlegać inne cechy dłoni, które przedstawiamy na poniższej ilustracji.

W ramach badań cech dłoni można wykonać następującą ocenę:
• kształt palców (czerwona strzałka),
• układ żył (kolor zielony),
• zmiany skórne (kolor biały),
• kształt blaszki paznokcia (kolor żółty),
• kształt obłączka (kolor niebieski),
• kształt oraz rozmiar bruzd nad stawami międzypaliczkowymi (kolor różowy).

Dodatkowo, w naszej pracowni wykonujemy zdjęcia dłoni pod mikroskopem, w celu uzyskania pełnej informacji na temat charakterystyki zmian skórnych (ich kolor i kształt).
W ramach identyfikacji antropologicznej ocenie podlegają także takie elementy jak:
• ubiór,
• znaki szczególne (tatuaże, blizny)
• trzymane w ręku przedmioty.

3. Metoda superprojekcji

Metoda ta polega na nałożeniu na siebie w programie graficznym ujęć z materiału dowodowego i porównawczego w celu ukazania różnic i podobieństw cech morfologicznych sylwetki, głowy i twarzy.
Po nałożeniu obrazów (z zachowaniem kontroli w zakresie wzajemnych ich relacji) analizie poddaje się wielkość, kształt oraz ułożenie badanych cech somatycznych.

4. Pobranie materiału porównawczego do badań

W ofercie posiadamy możliwość przeprowadzenia eksperymentu procesowego w celu pobrania materiału porównawczego od osób podejrzanych i oskarżonych. Nasi biegli mogą przeprowadzić taki eksperyment osobiście, bądź wykonać wytyczne na podstawie materiału dowodowego, dzięki którym Organy Zlecające będą w stanie samodzielnie taki eksperyment przeprowadzić.

5. Wizualizacja 3D

Eksperyment procesowy nie zawsze jest możliwym do przeprowadzenia elementem analiz, dlatego ofertę poszerzamy o wizualizację 3D.
Polega ona na wykonaniu modelu 3D badanego przedmiotu widocznego na obrazie dowodowym, co pozwoli precyzyjnie odzwierciedlić jego ustawienie. Poniżej przedstawiamy przykład modelu 3D noża wykonanego w programie graficznym ZBrush.