Biuro Ekspertyz Sądowych

Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych zgonie z Ogólnym Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych ("RODO").

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Biuro Ekspertyz Sądowych sp. z o.o. z siedzibą Lublin 20-469, ul. Budowlana 26,  (zwane dalej "BES").

 

  1. Zasady przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacyjnych

 

Informacje na temat przetwarzania danych do celów rekrutacyjnych:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Ekspertyz Sądowych Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 20-469 Lublin, ul. Budowlana 26,   wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000307787, numer NIP:  9462553407, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy.

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Biurze Ekspertyz Sądowych Sp. z o.o. jest Tomasz Sidor. Kontakt na adres email iodo@ekspertyzy.net.pl lub telefonicznie pod numerem 742 412 898.

3) Kontakt z Biurem Ekspertyz Sądowych Sp. z o.o. jest też możliwy poprzez adres e-mail rekrutacje@ekspertyzy.net.pl, telefonicznie pod numerem (081) 532 73 20 lub 570 741 459 oraz pisemnie na adres siedziby spółki.

4) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:

  1. a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy– podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na BES Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy;
  2. b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
  3. c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
  4. d) w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes BES sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). Prawnie uzasadnionym interesem BES sp. z o.o. jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
  5. e) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez BES sp.z o.o. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes BES sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679);

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez BES Sp. z o.o., a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż 6 miesięcy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez BES Sp. z o.o.. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

6) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych BES Sp. z o.o.  prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.

8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

9) Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 4 e) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych BES Sp. zo.o. prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

10) Podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych, przepisami prawa, w tym Kodeksu pracy podanie danych jest dobrowolne.

11) Przesłanie do BES Sp. z o.o. danych osobowych w zakresie szerszym, niż określonej w Kodeksie pracy, lub ich ujawnienie przez kandydata na dalszych etapach procesu rekrutacyjnego, stanowi zgodę na przetwarzanie  tych danych przez Spółkę w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę tę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Przesłanie do spółki BES Sp. z o.o.  danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez BES Sp. z o.o. w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W przypadku zainteresowania udziałem w  aktualnych oraz przyszłych rekrutacjach prosimy o zawarcie w CV poniższych klauzul:

Klauzula zgody na aktualną rekrutację: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Biuro Ekspertyz Sądowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Budowlanej 26.

Klauzula zgody na przyszłe rekrutacje: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Ekspertyz Sądowych Sp. z o.o. zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.