Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie Jakość

 • Opinie przygotowujemy zespołowo
 • Posiadamy nowoczesne profesjonalnie wyposażone laboratoria
 • Opinię wydają biegli i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem

Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie posiada dział księgowości śledczej, w którym  wykonywane są ekspertyzy z zakresu księgowości, ekonomii, rachunkowości, finansów i innych powiązanych zakresów pojawiających się w postępowaniach karno-gospodarczych i cywilnych.

Najczęściej ekspertyzy prowadzone przez biegłych i wysokiej klasy specjalistów z Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie polegają na analizie dokumentacji różnych podmiotów gospodarczych, takich jak spółki prawa handlowego, jednoosobowe działalności gospodarcze, instytucje publiczne i spółdzielnie, w celu weryfikacji ich zgodności z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. Analiza taka pozwala na określenie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, ustalenie czy osoby obowiązane nie działały na szkodę podmiotu lub czy przedsiębiorstwo miało przesłanki do ogłoszenia upadłości.

W zakres wykonywanych przez Biuro ekspertyz i opinii z księgowości śledczej wchodzi:

 • analiza finansowa przedsiębiorstwa (określanie kondycji finansowej, badanie przesłanek obligujących do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości);
 • badanie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, poprawności sporządnienia sprawozdań finansowych;
 • analiza z zakresu prawa bankowego (działalność banków, SKOK, parabanków);
 • analiza z zakresu prawa podatkowego (podatek VAT, CIT, PIT, podatek akcyzowy i inne);
 • analiza z zakresu prawa pracy (prawidłowość naliczania wynagrodzeń,  obciążeń ZUS, świadczeń emerytalno-rentowych);
 • analiza przepływu składników majątku przedsiębiorstwa;
 • analiza przepływu środków pieniężnych;
 • badania rynków kapitałowych;
  • manipulacji kursem akcji, co polega w szczególności na składaniu zleceń i zawieraniu transakcji wprowadzających w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży oraz ceny akcji, a także składaniu zleceń i zawieraniu transakcji powodujących nienaturalne i sztuczne ustalanie kursu;
  • wash trade, co polega na jednoczesnej sprzedaży i kupnie instrumentu, mającej na celu sztuczne ustalenie ceny bądź wolumenu handlowanego waloru (nielegalne praktyki w handlu papierami wartościowymi na rynku publicznym);
  • nieprawidłowości związanych z obsługą rachunków inwestycyjnych;
  • sztucznego kształtowania TKO (teoretycznego kursu otwarcia);
  • badania prawidłowości i rzetelności danych finansowych przekazywanych przez podmioty zobowiązane do wiadomości publicznej;
  • oceny ofert emisyjnych podawanych do wiadomości publicznej i prywatnej przez emitentów papierów wartościowych;
 • analiza dokumentacji przetargowej związanej z zamówieniami publicznymi;

Opinie i ekspertyzy wykonują nasi specjaliści wpisani na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. Poznaj nasz zespół biegłych i ekspertów.