Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie Jakość

 • Opinie przygotowujemy zespołowo
 • Posiadamy nowoczesne profesjonalnie wyposażone laboratoria
 • Opinię wydają biegli i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem

Wykonujemy ekspertyzy kryminalistyczne i wydajemy opinie z następujących dziedzin:

 • analiza pojazdów samochodowych – w tym zakresie realizujemy: ustalenia dotyczące komputerów samochodowych, analizę łamaków, analizę komunikacji komputerów z urządzeniami samochodowymi.
 • analizy DNA – należą do nich badania śladów biologicznych, identyfikacja na podstawie materiału genetycznego, analiza godności kodu genetycznego.
 • antropologia – badania dotyczą: identyfikacji osób na podstawie przedstawionego materiału porównawczego takiego, jak fotografie i nagrania wideo, określania cech takich, jak: wiek, płeć, rasa na podstawie materiału dowodowego, identyfikacji zwłok i szczątków, identyfikacji osoby na podstawie nieaktualnych zdjęć – progresja wiekowa, oceny seksuologa.
 • badanie broni – przede wszystkim ustalenie czy dany przedmiot jest bronią palną (USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. [Dz. U. Nr 53, poz. 549]), oprócz tego określenie: rodzaju broni palnej, stanu technicznego i zdolności użytkowej broni, identyfikacja broni na podstawie łusek i pocisków, ustalenie: kalibru broni, parametrów balistycznych, odległości z jakiej został oddany strzał, toru i kierunku lotu pocisku.
 • badanie narkotyków – są to najczęściej badania związków chemicznych kontrolowanych Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, badania krwi na obecność środków psychotropowych i odurzających, identyfikacja substancji nieznanych (alkohol, ciecze, proszek), badania dopalaczy.
 • badanie pisma i dokumentów – dotyczy autentyczności pisma ręcznego i podpisów, badania dokumentów, banknotów, testamentów, listów itp.
 • badanie telefonów komórkowych - odzyskiwanie wykasowanej zawartości pamięci telefonów (w tym odzyskiwanie SMS, zdjęć, filmów).
 • daktyloskopia – dotyczy: identyfikacji osób na podstawie odwzorowań linii papilarnych, małżowiny usznej czy skóry ludzkiej, ustalenia przydatności pozostawionych śladów, ujawnienia śladów linii papilarnych oraz ich zabezpieczenie na różnych przedmiotach, identyfikacji zwłok na podstawie zebranych śladów, określenia wieku pozostawionych linii papilarnych, ustalenia sposobu powstania śladów linii papilarnych.
 • elektrotechnika – badania dotyczą: analizy stanu technicznego urządzeń, instalacji i osprzętu elektrycznego, sprawdzenia instalacji i osprzętu elektrycznego pod kątem zgodności z przepisami i normami, ustalenia przyczyn porażeń prądem, zwarć i awarii w sieciach i urządzeniach elektrycznych, sprawdzenia, czy instalacja bądź urządzenie elektryczne było inicjatorem ognia, analizy sprawności i działania instalacji alarmowych; wykonać
 • fonoskopia – do realizowanych w tej dziedzinie badań należą: wykonywanie transkryptów i stenogramów z nagrań, pobieranie materiału porównawczego głosu do dalszych badań, identyfikacja osób na podstawie materiału dźwiękowego, ocena autentyczności i integralności, stwierdzenie czy nie były podejmowane próby montowania nagrania lub jego edycji, odzyskiwanie utraconych nagrań z urządzeń cyfrowych, korekcja nagrań mająca na celu polepszenie zrozumienia wypowiadanych treści, zarejestrowanych na nagraniu, ocena nośników, formatów i systemów, w jakich dostarczono nagrania, obróbka cyfrowa materiału, oczyszczenie z szumów i zakłóceń ułatwiając odsłuch materiału, kopiowanie i konwertowanie nagrań z materiałów dowodowych do popularnych formatów, zgrywanie nagrań zapisanych na analogowych nośnikach dźwięku, identyfikacja zdarzeń akustycznych, ustalanie daty rejestracji nagrania.
 • geologia, górnictwo, hydrogeologia – analizy dotyczą następujących zagadnień: eksploatacja kopalin i wód, nielegalna eksploatacja kopalin, szkody górnicze, wiercenie studni, zagrożenia wodne, obliczanie zasobów kopalin i wydobycia, uprawnienia geologiczne, kompetencję organów administracji geologicznej i organów nadzoru górniczego, poszukiwanie kopalin, dokumentowanie geologiczne.
 • identyfikacja osób – identyfikacja i ustalanie tożsamości osób na podstawie nagrań z monitoringów, zdjęć, filmików, nagrań audio, próbek pisma jak również materiału genetycznego.
 • informatyka śledcza - opinie dotyczą bardzo szerokiego zakresu analiz jak odzyskiwania i rekonstrukcji danych (w tym wyszukiwania dowodów popełnienia przestępstw: dokumentów, zdjęć, filmów, śladów działań internetowych, wiadomości, wpisów na stronach, rozmów poprzez komunikatory itp.), badania legalności oprogramowania, analizy p2p, identyfikacji materiałów zawierający pedofilię itp.
 • księgowość śledcza – w tym zakresie wykonujemy: analizę finansową przedsiębiorstwa (określanie kondycji finansowej, badanie przesłanek obligujących do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości), badanie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, analizy z zakresu prawa bankowego (działalność banków, SKOK, para banków), analizy z zakresu prawa podatkowego (podatek VAT, CIT, PIT, podatek akcyzowy i inne), analizy z zakresu prawa pracy (prawidłowość naliczania wynagrodzeń, obciążeń ZUS, świadczeń emerytalno-rentowych), analizy przepływu składników majątku przedsiębiorstwa, analizy przepływu środków pieniężnych.
 • mechanoskopia – stwierdzenie, jakimi narzędziami lub przedmiotami zostały wykonane ślady zabezpieczone podczas oględzin, identyfikacja, jakimi narzędziami dokonano uszkodzeń, wgnieceń czy zadrapań na przedmiotach, stwierdzenie, czy wszystkie ślady zabezpieczone podczas oględzin zostały wykonane jednym narzędziem, stwierdzenie, czy na zabezpieczonym urządzeniu widnieją ślady świadczące o próbach jego demontażu lub włamania.
 • medycyna sądowa – zakres badań obejmuje przypadki dot. m. in.: oceny postępowania medycznego, kwalifikację obrażeń i uszczerbków na zdrowiu (w oparciu o akta sprawy), czy też rekonstrukcji wypadków drogowych (we współpracy z biegłymi z zakresu wypadków drogowych), konsultacji specjalistycznych z zakresu medycyny w procesach karnych i cywilnych (błędy medyczne, weryfikacja diagnostyki medycznej we wszystkich specjalnościach lekarskich i stomatologicznych, roszczenia rentowe, postępowania roszczeniowe wobec firm ubezpieczeniowych) oraz oceny lekarsko – sądowej treści pornograficznych pod kątem udziału osób poniżej 15-go roku życia.
 • monitoring – w tym zakresie wykonujemy: poprawę jakości nagrań wideo, identyfikację antropologiczna osób, opis zdarzeń widocznych na nagraniach, identyfikację pojazdów, ustalanie czasu powstania nagrań wideo.
 • odzyskiwanie danych – realizujemy: odzyskiwanie danych z dysków twardych, odzyskiwanie nagrań z monitoringu, odzyskiwanie z telefonów komórkowych.
 • prawa autorskie – badania dotyczą utworów multimedialnych, utworów muzycznych i filmowych (nieautoryzowane wykorzystywanie i rozpowszechnianie), znaków towarowych, plagiatu.
 • techniki telekomunikacyjne - analizy te dotyczą danych przekazywanych przez operatorów sieci komórkowych, są to zasięgi BTS, przemieszczanie się użytkowników w terenie, obecność lub jej brak w danych miejscach i czasie;
 • traseologia – przeprowadzamy: badania śladów: podeszew obuwia, opon samochodów i innych pojazdów, stóp ludzkich, zwierząt, oraz identyfikację śladów na różnych powierzchniach i badania porównawcze śladów pozostawionych z zabezpieczonym obuwiem.
 • wyceny – przede wszystkim realizowane są wyceny: wartości nieruchomości, wartości mienia, wartości przedsiębiorstw.
 • wypadki drogowe – przeprowadzane są w tym zakresie badań: analizy miejsca wystąpienia wypadku drogowego, a w szczególności: wzajemnego usytuowania pojazdów, ludzi i przeszkód, trajektorii ruchu pojazdów, określenie sprawcy wypadku i czy istniała możliwość jego uniknięcia. Wykonywane są również analizy techniczne pojazdów, czyli: określenie stanu technicznego pojazdu przed i po wypadku, określenie wpływu stanu technicznego pojazdu na powstanie i przebieg wypadku, topografii i rozmiarów uszkodzeń nadwozia pojazdów powstałych w wyniku zderzenia.

Ponad wyszczególnioną listę wykonujemy również opinie z innych, nietypowych dziedzin jak również opinie interdyscyplinarne wykonywane wspólnie przez biegłych różnych specjalności.